Ekologia Razem dbamy o nasze wspólne środowisko
Przetargi

Kolonowskie2013-09-12

KGK-P3-2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

                Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 8,  47-110 Kolonowskie działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DDtherm Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 9, 47-171 Rozmierka

Cena oferty brutto: 2 949 912,04 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniła wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki określone w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja

1

DDtherm   Sp. z o.o.

ul.   Powstańców Śl. 9 47-171 Rozmierka

100,00

2

Konsorcjum:

LIDER:

AMB   Mistral – Roboty Ziemne Arleta Preiss- Hadamus

55-200   Godzikowice, ul. Spółdzielcza 21,

Oddział:   46-045 Kotórz Mały ul. Szkolna 1

Partner:

Telnow   Dariusz Nowak

Kuźnia   Raciborska, ul. Czarneckiego 1,

-----------------------

 

 

Prezes Zarządu

Janusz Jagiełło

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na:

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ wraz załącznikami.zip

Załącznik nr 9.zip

Załączniki nr 10 i 11.zip

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o. ogłosza przetarg nieograniczony na:

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie

 

Kolonowskie, 2013-07-10

 

KGK-P2-2013

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie”.

 

 Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

Odpowiedzi na pytania:

 

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ WODOCIĄG-KGK - pismo nr 1.pdf

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ wraz załącznikami.zip

Załącznik nr 9.zip

Załączniki nr 10 i 11.zip

Prezes "KGK" Sp. z o.o. informuje, iż dnia 20 marca 2013 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta na naprawę dróg gminnych. Szczegóły w załączonym pliku poniżej. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej naprawadrog gminnych etap III w Gminie Kolonowskie

 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o. ogłosza przetarg nieograniczony na:

Naprawa dróg gminnych po przekopach kanalizacyjnych etap III w Gminie Kolonowskie 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ wraz załącznikami naprawa dróg III etap.zip

 

Aktualności