Loading color scheme

O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Kolonowskiem został utworzony na mocy Uchwały Nr X/59/91 Rady Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 22 lipca 1991roku.

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o. z siedziba w Kolonowskiem przy ulicy Kolejowej 8, wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316831, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.077.466 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Kolonowskiem został utworzony na mocy Uchwały Nr X/59/91 Rady Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 22 lipca 1991roku.

Na mocy Uchwały Nr XXXIV/270/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 04 grudnia 2009r. zakład budżetowy przekształcił się z dniem 01.01.2010r. w jednoosobową spółkę Gminy Kolonowskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka z o.o.

Z dniem 30.09.2011r. nastąpiło połączenie Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka  z o.o. na rzecz Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.  wstąpiła we wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania Spółki przejętej.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

  • zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • wykonywanie usług i instalacji wodno – kanalizacyjnych,
  • bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Kolonowskie,
  • bieżące utrzymanie dróg gminnych;