Loading color scheme

RODO - informacje

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, KRS: 0000316831, NIP 7561813827, e-mail: sekretariat@kgk.kolonowskie.pl, nr tel. 77 4611 655,

2) ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych Barbarę Sośnicką, kontakt: ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, e-mail: iod@kgk.kolonowskie.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw,
b) przestawienia oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 12 miesięcy od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania,

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: osobami upoważnionymi, dostawcami systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, itp.,

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, np. na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.